PhD in Human Geography

Study and do your research at Charles University in the historical centre of Prague

PhD in Human Geography

Launch your research career with a PhD from Charles University

PhD in Human Geography

Are you interested in tourism?
We offer two PhD positions in tourism geography this year!

PhD in Human Geography

Conduct your own research at the Department of Social Geography and Regional Development.
Choose from our areas of interest:
Development Studies, Economic Geography, Health Geography, Migration Studies, Political Geography, Food Geography, Tourism Geography, Urban Studies or Geographical Education. 

Postgraduální studium na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

Uvažujete o studiu PhD na katedře Sociální geografie a regionálního rozvoje? Poradíme vám jak postupovat – od nalezení školitele po vypracování návrhu výzkumu – máme tipy a rady, které vám pomohou začít vaši doktorandskou cestu na Univerzitě Karlově.
Naši zkušení školitelé vždy hledají ambiciózní, talentované a motivované studenty. Seznamte se s jejich prací, akademickými specializacemi, vypsanými tématy. Neváhejte je kontaktovat i s vlastními výzkumnými nápady.
Kontaktní informace naleznete v profilech jednotlivých školitelů, nebo využijte poradenství koordinátorky phd studia.

Studium probíhá v českém nebo v anglickém jazyce. Pro úspěšné absolvování studia je však znalost anglického jazyka nutná, proto jsou následující webové stránky primárně v angličtině.

Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2023.

Chcete-li se dozvědět více o našich doktorských programech, zjistit vstupní požadavky, vyplnit přihlášku atd., vyberte si svůj okruh zájmu z nabídky níže.

Více informací pro uchazeče o studium na naší fakultě najdete zde

 

Are you considering studying a PhD at the Department of Social Geography and Regional Development? We will advise you on how to proceed - from finding a supervisor to developing a research proposal - we have tips and advice to help you start your doctoral journey at Charles University.
Our experienced trainers are always looking for ambitious, talented and motivated students. Get to know their work, academic specializations, listed topics. Feel free to contact them with your own research ideas as well.
Contact information can be found in the profiles of individual supervisors, or use the advice of the PhD study coordinator.
 
Studies are conducted in Czech or English. However, knowledge of the English language is necessary for successful completion of the studies, therefore the following websites are primarily in English.

The application deadline is April 30, 2023.

To find out more about our PhD programmes, check entry requirements, complete an application etc., please select your subject from the menu below.

If you are not decided yet look for more information about studying at Faculty of Science in our guidebook for international students.